Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící tímto svobodně a bezplatně uděluje souhlas k tomu, aby Pořadatel soutěže, Organizátor soutěže a její Technický správce, společnost Nilia Production, s.r.o., IČO: 07036302, se sídlem: Pujmanové 888/13, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093, zpracovával osobní údaje Soutěžícího v rámci soutěže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu formuláře umístěného na stránce www.chcivyhru.cz, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, příp. e-mailová adresa.

2. Účely zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je:

  1. identifikace výherců Soutěže,
  2. zařazení do databáze výherců v této Soutěži,
  3. distribuce výher výhercům,
  4. ověření dodržování pravidel Soutěže,
  5. zveřejnění výherců (maximálně údaje v podobě křestního jména, počátečního písmene příjmení a obce).

3. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje:

Osobou oprávněnou zpracovávat osobní údaje podle tohoto Souhlasu je Pořadatel, Organizátor a Technický správce soutěže.

4. Doba trvání Souhlasu, možnost odvolání Souhlasu:

Doba zpracování je doba trvání Soutěže a dále doba do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher Pořadateli. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním Soutěže.

Soutěžící je oprávněn tento Souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu před skončením Soutěže však povede k vyřazení soutěžícího ze Soutěže.

5. Práva soutěžícího:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Soutěžící má právo získat od Pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

b) Právo na opravu

Soutěžící může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Pořadatel má povinnost Soutěžícímu v odůvodněných případech vyhovět.

c) Právo na výmaz

Soutěžící má právo požádat Pořadatele o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

d) Právo na omezení zpracování

V případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů může Soutěžící požádat, aby Pořadatel dočasně omezil zpracování jeho osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Soutěžící právo vyžádat si od Pořadatele své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

f) Právo vznést námitku

Soutěžící má kdykoliv právo vznést námitku Pořadateli proti zpracování svých osobních údajů. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Pořadatel ani jim pověřené společnosti dále předmětné osobní údaje Soutěžícího nezpracovávají.

g) Právo podat stížnost

Každý Soutěžící má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Všechna výše uvedená práva může Soutěžící uplatnit na adrese technického správce na e-mailu info@nilia.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v příslušných úplných pravidlech Soutěže.